No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Rating
6.0 self rated
ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ราคาเต็ม 16 ม.ค. 2019 พฤ 17 ม.ค. 2019 18 ม.ค. 2019 19 ม.ค. 2019 อา 20 ม.ค. 2019 21 ม.ค. 2019 22 ม.ค. 2019 23 ม.ค. 2019 พฤ 24 ม.ค. 2019 25 ม.ค. 2019 26 ม.ค. 2019 อา 27 ม.ค. 2019 28 ม.ค. 2019 29 ม.ค. 2019

Economy Cabin 1

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 90.10 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Economy Cabin 2

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 90.10 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Economy Cabin 3

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 90.10 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Economy Cabin 4

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 90.10 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Cabin 5 - Handicap Accessible!

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 132.50 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Cabin 6

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 132.50 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Cabin 7

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 132.50 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Cabin 8

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 132.50 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Cabin 9

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 132.50 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Cabin 10

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 132.50 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Cabin 11

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 100.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Adjoining Family Cabin 12 (Individual pricing but Cabin 12 connects with Cabin 14) (No Baths)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 100.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Adjoining Family Cabin 14 (Individual pricing but Cabin 14 connects with Cabin 12) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 100.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Adjoining Family Cabin 15 (Individual pricing but Cabin 15 connects with Cabin 16) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 100.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Adjoining Family Cabin 16 (Individual pricing but Cabin 16 connects to Cabin 15) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 100.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Adjoining Family Cabin 17 (Individual pricing but Cabin 17 connects with Cabin 18) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 100.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Adjoining Family Cabin 18 (Individual pricing but Cabin 18 connects with Cabin 17) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 100.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Adjoining Family Cabin 20 (Individual pricing but Cabin 20 connects with Cabin 19) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 100.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Adjoining Family Cabin 19 (Individual pricing but Cabin 19 connects with Cabin 20) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 100.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Cabin 21

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 100.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Petite Cabin 22

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 68.90 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Luxury Cabin 23

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 159 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Luxury Cabin 24

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 159 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Luxury Cabin 25

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 185.50 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Full Hookup RV Site - Pull Thru

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 47.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Full Hookup RV Site - Back In Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 47.70 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

W&E Pull Through Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 37.10 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

W&E Back-In Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 37.10 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

RV Dry Camping Standard

รายละเอียด
จอง 60.95 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

RV Dry Camping Standard

รายละเอียด
จอง 60.95 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Tent Camping Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 15.90 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Tent Camping Rally Nightly Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 26.50 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

RJ Camper Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 159 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Jade's Camper Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 212 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Mel Camper Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 212 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

RV Rally Dry Electric 20 Amp Standard

รายละเอียด
จอง 71.55 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

RV Dry Camping Regular

รายละเอียด
จอง 26.50 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Melissa Camper Standard

รายละเอียด
จอง 238.50 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Rally W&E Back In

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 92.75 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม

Batman Camper Standard

รายละเอียด
จอง 132.50 $ 185.50 185.50 185.50 185.50 185.50 185.50 185.50 185.50 185.50 185.50 185.50 185.50 185.50 185.50
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC
605.347.8891
20899 Pleasant Valley Drive
I-90 Exit 34
Sturgis South Dakota 57785 สหรัฐอเมริกา

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC. is a full service resort, nestled in the beautiful Black Hills of South Dakota. We have 24 beautiful cabins with a variety of bedding configurations (long bunks, queens and double beds) all with high quality mattresses, our cabins sleep from 2 to 8 people per cabin. The cabins have all the amenities including TV with DVD players, kitchenettes, high speed internet, quality futons, etc. We have both bathroom cabins and non-bathroom cabins. We also have some extra large cabins with separate bedrooms. Our separate bedroom cabins have a full kitchenette and full bathroom.

On our property we have a heated in-ground 40 ft. swimming pool, 1 hot tub (outdoor), secure high-speed wireless internet, Cable TV in cabins, pool table, bar/pavilion, 2 laundromats (fees apply), private showers and bathhouse. We also offer breakfast and dinner for a minimal fee in our bar/pavilion area.

We encourage groups and family reunions to inquire about our special amenities we can provide.

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. แคมป์ไฟ
 2. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 3. อนุญาติให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 4. Fridge
 5. แอร์
 6. พื้นที่สำหรับเด็กเล่น
 7. สะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 8. เคเบิ้ลทีวี
 9. ทางขับรถ ATV
 10. ช่องเคเบิลแบบ HD
 11. อินเตอร์เน็ต WiFi
 12. Coffee Maker
 13. บาร์ / เลาจน์
 14. ทางเดินป่า
 15. คลังดีวีดี
 16. Coffee Pot
 17. Outdoor Swimming Pool
 18. อ่างน้ำร้อน
 19. จอดรถฟรี
 20. Happy Hour ทุกวัน
 21. อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 22. สถานที่จัดประชุม
 23. เตาผิงติดผนัง
 24. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 25. ที่จอดจักรยาน
 26. อินเตอร์เน็ต
 27. Microwave
 28. สระว่ายน้ำรวม
 29. โต๊ะพูล
 30. ห้องพักสะดวกสำหรับผู้พิการ
 31. ห้องพักปลอดบุหรี่

รายละเอียดที่พัก

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Economy Cabin 1

Economy Cabin 1 จอง

Standard rates for this room

 1. เก้าอี้ Patio
 2. เตียงสองชั้น
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. ตู้เย็นมินิ
 5. 1 เตียง
 6. แอร์
 7. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 8. ไมโครเวฟ
 9. WiFi
 10. วิวภูเขา
 11. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 12. ที่ทำชา/กาแฟ
 13. เครื่องเล่นดีวีดี
 14. ห้ามสูบบุหรี่
 15. อ่างน้ำอุ่นรวม
 16. ฟูก
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. วิว
 19. Patio
 20. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Economy Cabin 2

Economy Cabin 2 จอง

Standard rates for this room

 1. Patio
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. ไมโครเวฟ
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. วิวภูเขา
 6. เก้าอี้ Patio
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. เครื่องเล่นดีวีดี
 9. เตียงสองชั้น
 10. ฟูก
 11. แอร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. WiFi
 14. 1 เตียงควีน
 15. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 16. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 17. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 18. ตู้เย็นมินิ

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Economy Cabin 3

Economy Cabin 3 จอง

Standard rates for this room

 1. Patio
 2. ฟูก
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. ตู้เย็นมินิ
 5. เตียงสองชั้น
 6. เก้าอี้ Patio
 7. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 8. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 9. WiFi
 10. วิวภูเขา
 11. แอร์
 12. ที่ทำชา/กาแฟ
 13. ไมโครเวฟ
 14. ห้ามสูบบุหรี่
 15. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 16. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 17. ทีวี
 18. เครื่องเล่นดีวีดี
 19. 1 เตียงควีน

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Economy Cabin 4

Economy Cabin 4 จอง

Standard rates for this room

 1. Patio
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. ไมโครเวฟ
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 6. เก้าอี้ Patio
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. เครื่องเล่นดีวีดี
 9. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 10. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 11. แอร์
 12. ทีวี
 13. ตู้เย็นมินิ
 14. วิวภูเขา
 15. เตียงสองชั้น
 16. ฟูก
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. WiFi
 19. 1 เตียงควีน

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Cabin 5 - Handicap Accessible!

Cabin 5 - Handicap Accessible! จอง

Standard rates for this room

 1. Patio
 2. เตียงสองชั้น
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. WiFi
 5. 1 เตียงควีน
 6. เก้าอี้ Patio
 7. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 8. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 9. ห้ามสูบบุหรี่
 10. ระเบียง
 11. แอร์
 12. ที่ทำชา/กาแฟ
 13. ไมโครเวฟ
 14. ห้องน้ำ
 15. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 16. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 17. ทีวี
 18. เครื่องเล่นดีวีดี
 19. ผู้พิการเข้าถึงได้
 20. ผู้ใช้รถเข็นเข้าถึงได้
 21. ฟูก
 22. ห้องสำหรับผู้พิการ
 23. ตู้เย็นมินิ
 24. วิวภูเขา
 25. ประตูที่ผู้ใช้รถเข็นเข้าถึงได้
 26. ห้องอาบน้ำ

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Cabin 6

Cabin 6 จอง

Standard rates for this room

 1. Patio
 2. ห้องอาบน้ำ
 3. ที่ทำชา/กาแฟ
 4. ไมโครเวฟ
 5. ห้ามสูบบุหรี่
 6. เก้าอี้ Patio
 7. ห้องน้ำ
 8. ทีวี
 9. เครื่องเล่นดีวีดี
 10. วิวภูเขา
 11. แอร์
 12. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 13. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 14. ตู้เย็นมินิ
 15. 1 เตียงควีน
 16. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 17. เตียงสองชั้น
 18. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 19. WiFi
 20. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 21. ฟูก
 22. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Cabin 7

Cabin 7 จอง

Standard rates for this room

 1. แอร์
 2. ห้องน้ำ
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. WiFi
 5. 1 เตียงควีน
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 8. ไมโครเวฟ
 9. ห้ามสูบบุหรี่
 10. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 11. ฟูก
 12. ที่ทำชา/กาแฟ
 13. เครื่องเล่นดีวีดี
 14. วิวภูเขา
 15. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 16. ห้องอาบน้ำ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. ตู้เย็นมินิ

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Cabin 8

Cabin 8 จอง

Standard rates for this room

 1. แอร์
 2. เตียงสองชั้น
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. WiFi
 5. 1 เตียงควีน
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 8. ไมโครเวฟ
 9. ห้ามสูบบุหรี่
 10. ห้องอาบน้ำ
 11. ฟูก
 12. ที่ทำชา/กาแฟ
 13. เครื่องเล่นดีวีดี
 14. วิวภูเขา
 15. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 16. ห้องน้ำ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. ตู้เย็นมินิ

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Cabin 9

Cabin 9 จอง

Standard rates for this room

 1. แอร์
 2. ห้องน้ำ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. ตู้เย็นมินิ
 5. 1 เตียงควีน
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 8. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 9. WiFi
 10. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 11. ฟูก
 12. ที่ทำชา/กาแฟ
 13. ไมโครเวฟ
 14. ห้ามสูบบุหรี่
 15. เตียงสองชั้น
 16. ห้องอาบน้ำ
 17. ทีวี
 18. เครื่องเล่นดีวีดี
 19. วิวภูเขา

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Cabin 10

Cabin 10 จอง

Standard rates for this room

 1. แอร์
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ไมโครเวฟ
 4. WiFi
 5. วิวภูเขา
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. ทีวี
 8. เครื่องเล่นดีวีดี
 9. ห้ามสูบบุหรี่
 10. ฟูก
 11. ห้องน้ำ
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. ตู้เย็นมินิ
 14. 1 เตียงควีน
 15. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 16. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 17. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Cabin 11

Cabin 11 จอง

Standard rates for this room

 1. 2 เตียงสองชั้น
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. ตู้เย็นมินิ
 5. วิวภูเขา
 6. แอร์
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. ไมโครเวฟ
 9. WiFi
 10. 1 เตียงควีน
 11. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 12. ทีวี
 13. เครื่องเล่นดีวีดี
 14. ห้ามสูบบุหรี่
 15. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 16. ฟูก
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Adjoining Family Cabin 12 (Individual pricing but Cabin 12 connects with Cabin 14) (No Baths)

Adjoining Family Cabin 12 (Individual pricing but Cabin 12 connects with Cabin 14) (No Baths) จอง

Standard rates for this room

 1. 2 เตียงสองชั้น
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ไมโครเวฟ
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. วิวภูเขา
 6. แอร์
 7. ทีวี
 8. เครื่องเล่นดีวีดี
 9. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 10. 1 เตียงควีน
 11. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. ตู้เย็นมินิ
 14. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 15. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 16. ฟูก
 17. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 18. WiFi

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Adjoining Family Cabin 14 (Individual pricing but Cabin 14 connects with Cabin 12) No Baths

Adjoining Family Cabin 14 (Individual pricing but Cabin 14 connects with Cabin 12) No Baths จอง

Standard rates for this room

 1. แอร์
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ไมโครเวฟ
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. ทีวี
 8. เครื่องเล่นดีวีดี
 9. วิวภูเขา
 10. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 11. ฟูก
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. ตู้เย็นมินิ
 14. 2 เตียงควีน
 15. เตียงสองชั้น
 16. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 17. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 18. WiFi

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Adjoining Family Cabin 15 (Individual pricing but Cabin 15 connects with Cabin 16) No Baths

Adjoining Family Cabin 15 (Individual pricing but Cabin 15 connects with Cabin 16) No Baths จอง

Standard rates for this room

 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. แอร์
 3. ที่ทำชา/กาแฟ
 4. ไมโครเวฟ
 5. วิวภูเขา
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. ฟูก
 8. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 9. WiFi
 10. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 11. 1 เตียงควีน
 12. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 13. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 14. ตู้เย็นมินิ
 15. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 16. 2 เตียงสองชั้น

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Adjoining Family Cabin 16 (Individual pricing but Cabin 16 connects to Cabin 15) No Baths

Adjoining Family Cabin 16 (Individual pricing but Cabin 16 connects to Cabin 15) No Baths จอง

Standard rates for this room

 1. 1 เตียงควีน
 2. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 3. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 6. เครื่องเล่นดีวีดี
 7. แอร์
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. WiFi
 10. ห้ามสูบบุหรี่
 11. 2 เตียงสองชั้น
 12. ฟูก
 13. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 14. ตู้เย็นมินิ
 15. วิวภูเขา

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Adjoining Family Cabin 17 (Individual pricing but Cabin 17 connects with Cabin 18) No Baths

Adjoining Family Cabin 17 (Individual pricing but Cabin 17 connects with Cabin 18) No Baths จอง

Standard rates for this room

 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. ฟูก
 3. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 4. WiFi
 5. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 6. เครื่องเล่นดีวีดี
 7. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 8. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 9. ตู้เย็นมินิ
 10. 2 เตียงควีน
 11. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 12. ที่ทำชา/กาแฟ
 13. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 14. วิวภูเขา
 15. เตียงสองชั้น
 16. แอร์

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Adjoining Family Cabin 18 (Individual pricing but Cabin 18 connects with Cabin 17) No Baths

Adjoining Family Cabin 18 (Individual pricing but Cabin 18 connects with Cabin 17) No Baths จอง

Standard rates for this room

 1. วิวภูเขา
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ฟูก
 4. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 5. ไมโครเวฟ
 6. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 7. 2 เตียงสองชั้น
 8. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 9. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 10. WiFi
 11. ห้ามสูบบุหรี่
 12. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 13. ที่ทำชา/กาแฟ
 14. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 15. ตู้เย็นมินิ
 16. 1 เตียงควีน
 17. แอร์

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Adjoining Family Cabin 20 (Individual pricing but Cabin 20 connects with Cabin 19) No Baths

Adjoining Family Cabin 20 (Individual pricing but Cabin 20 connects with Cabin 19) No Baths จอง

Standard rates for this room

 1. วิวภูเขา
 2. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 3. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 4. เตียงสองชั้น
 5. ไมโครเวฟ
 6. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 7. แอร์
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 10. WiFi
 11. ห้ามสูบบุหรี่
 12. ฟูก
 13. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 14. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 15. ตู้เย็นมินิ
 16. 2 เตียงควีน

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Adjoining Family Cabin 19 (Individual pricing but Cabin 19 connects with Cabin 20) No Baths

Adjoining Family Cabin 19 (Individual pricing but Cabin 19 connects with Cabin 20) No Baths จอง

Standard rates for this room

 1. วิวภูเขา
 2. 2 เตียงควีน
 3. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 4. เตียงสองชั้น
 5. ไมโครเวฟ
 6. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 7. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 10. WiFi
 11. ห้ามสูบบุหรี่
 12. แอร์
 13. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 14. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 15. ตู้เย็นมินิ
 16. เครื่องเล่นดีวีดี
 17. ฟูก

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Cabin 21

Cabin 21 จอง

Standard rates for this room

 1. แอร์
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. ตู้เย็นมินิ
 5. 2 เตียงควีน
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. ไมโครเวฟ
 9. WiFi
 10. วิวภูเขา
 11. ฟูก
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. เครื่องเล่นดีวีดี
 14. ห้ามสูบบุหรี่
 15. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 16. เตียงสองชั้น

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Petite Cabin 22

Petite Cabin 22 จอง

Standard rates for this room

 1. 2 Single Beds
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. ตู้เย็นมินิ
 5. ระเบียง
 6. แอร์
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. ไมโครเวฟ
 9. WiFi
 10. วิวภูเขา
 11. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. เครื่องเล่นดีวีดี
 14. ห้ามสูบบุหรี่
 15. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Luxury Cabin 23

Luxury Cabin 23 จอง

Standard rates for this room

 1. ทีวีจอแบน
 2. ห้องอาบน้ำ
 3. เตาประกอบอาหาร
 4. ไมโครเวฟ
 5. วิวภูเขา
 6. แอร์
 7. ห้องน้ำ
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. เครื่องเล่นดีวีดี
 10. 1 เตียงควีน
 11. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 12. เตียงสองชั้น
 13. ครัวขนาดเล็ก
 14. WiFi
 15. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 16. ตู้เย็น
 17. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 18. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 19. ห้ามสูบบุหรี่
 20. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 21. Bath
 22. เตียงโซฟา
 23. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Luxury Cabin 24

Luxury Cabin 24 จอง

Standard rates for this room

 1. ทีวีจอแบน
 2. ห้องน้ำ
 3. ครัวขนาดเล็ก
 4. WiFi
 5. วิวภูเขา
 6. แอร์
 7. เตียงสองชั้น
 8. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 9. ห้ามสูบบุหรี่
 10. 1 เตียงควีน
 11. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 12. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 13. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 14. ตู้เย็นแช่แข็ง
 15. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 16. ตู้เย็น
 17. เตาประกอบอาหาร
 18. ไมโครเวฟ
 19. ระบบทำความร้อน
 20. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 21. ฟูก
 22. ที่ทำชา/กาแฟ
 23. เครื่องเล่นดีวีดี
 24. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 25. Bath
 26. ห้องอาบน้ำ

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Luxury Cabin 25

Luxury Cabin 25 จอง

Standard rates for this room

 1. แอร์
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. ไมโครเวฟ
 4. ระบบทำความร้อน
 5. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 6. ตู้เย็น
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. WiFi
 9. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 10. พัดลมเพดาน
 11. Bath
 12. ครัวขนาดเล็ก
 13. ห้ามสูบบุหรี่
 14. ระเบียง
 15. วิว
 16. ห้องอาบน้ำ
 17. ทีวี
 18. ทีวีจอแบน
 19. เตียงเดี่ยว
 20. วิวภูเขา
 21. ห้องน้ำ
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 23. ตู้เย็นแช่แข็ง
 24. เตียงโซฟา
 25. 1 เตียงควีน/2 เตียงเดี่ยว
 26. เตียงสองชั้น

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Full Hookup RV Site - Pull Thru

Full Hookup RV Site - Pull Thru จอง

Standard rates for this room

 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. วิว
 3. WiFi
 4. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Full Hookup RV Site - Back In Standard Rate

Full Hookup RV Site - Back In Standard Rate จอง

Standard rates for this room

 1. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. วิว
 5. WiFi

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

W&E Pull Through Standard Rate

W&E Pull Through Standard Rate จอง

Standard rates for this room

 1. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 2. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 3. วิว
 4. WiFi
 5. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

W&E Back-In Standard Rate

W&E Back-In Standard Rate จอง

Standard rates for this room

No image

RV Dry Camping Standard จอง

Standard rates for this room

No image

RV Dry Camping Standard จอง

Standard rates for this room

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Tent Camping Standard

Tent Camping Standard จอง

Standard rates for this room

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Tent Camping Rally Nightly Rate

Tent Camping Rally Nightly Rate จอง

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

RJ Camper Standard

RJ Camper Standard จอง

Standard rates for this room

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Jade's Camper Standard

Jade's Camper Standard จอง

Standard rates for this room

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Mel Camper Standard

Mel Camper Standard จอง

Standard rates for this room

 1. เตาอบ
 2. เตียงเดี่ยว
 3. ห้องน้ำ
 4. ครัวขนาดเล็ก
 5. ไมโครเวฟ
 6. แอร์
 7. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 8. เตียงโซฟา
 9. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 10. ห้ามสูบบุหรี่
 11. ตู้เย็น
No image

RV Rally Dry Electric 20 Amp Standard จอง

Standard rates for this room

No image

RV Dry Camping Regular จอง

No image

Melissa Camper Standard จอง

Standard rates for this room

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC

Rally W&E Back In

Rally W&E Back In จอง

No image

Batman Camper Standard จอง

Standard rates for this room

ข้อตกลงและเงื่อนไข

We are privately owned and operated and we reserve the right to refuse service to anyone for any reason. Pets allowed in cabin rentals plus a $10 pet fee.

RALLY TERMS AND CONDITIONS
Tent sites within the campground will still be selected on a first come first served basis. RV sites are preassigned and you are guaranteed a specific site. All campgrounds during the rally are not allowed to have open fires. You can have propane grills at your campsite for cooking. Each person must wear an official No Name City Luxury Cabins & RV, LLC wristband at all times. NO SUBLEASING OF ANY KIND ON CABINS, RV SITES, CAMPERS OR TENTING!

นโยบายการชำระเงิน

We accept checks, cash, Discover, MasterCard and Visa credit/debit cards ONLY. Reservations must be guaranteed with a credit card.

NON-RALLY CANCELLATION POLICY
Reservation deposits for cabin rentals are collected at booking for first night stay.
You may cancel your cabin within 14 days of arrival date and will be refunded 80% of your deposit. Cabin reservations cancelled within 7 days of arrival date are NON-REFUNDABLE for any reason. RV cancellations made after 2pm on the day prior to arrival date will be charged for the first night stay!
NO SUBLEASING OF ANY KIND ON CABINS, RV SITES, CAMPERS OR TENTING!

นโยบายการยกเลิก

NON-RALLY RESERVATION CANCELLATION POLICY
You may cancel your cabin within 14 days of arrival date and will be refunded 80% of your deposit. Cabin reservations cancelled within 7 days of arrival date are NON-REFUNDABLE for any reason. RV cancellations made after 2 pm on the day prior to arrival date will be charged for the first night stay!

RALLY CANCELLATION POLICY
Note: You may cancel your reservation anytime up to June 1 of that year, and 80% of your payment will be returned to you. After June 1, your reservation is final and non-refundable for any reason and is forfeited if you are unable to attend the annual Rally. All deposits paid are final and non refundable. We are privately owned and operated and we reserve the right to refuse service to anyone for any reason.
NO SUBLEASING OF ANY KIND ON CABINS, RV SITES, CAMPERS OR TENTING!

สอบถาม

Please email or call us directly for pricing and availability for the Sturgis Motorcycle Rally.

 1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!