ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ราคาเต็ม พฤ 23 พ.ค. 2024 24 พ.ค. 2024 25 พ.ค. 2024 อา 26 พ.ค. 2024 27 พ.ค. 2024 28 พ.ค. 2024 29 พ.ค. 2024 พฤ 30 พ.ค. 2024 31 พ.ค. 2024 01 มิ.ย. 2024 อา 02 มิ.ย. 2024 03 มิ.ย. 2024 04 มิ.ย. 2024 05 มิ.ย. 2024

Economy Cabin 1 (NO BATH)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 98.73 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Economy Cabin 2 (NO BATH)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 98.73 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Economy Cabin 3 (NO BATH)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 98.73 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cabin 4 No Bath

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 98.73 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cabin 5 - Handicap Accessible!

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 142.61 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cabin 6

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 142.61 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cabin 7

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 142.61 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cabin 8

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 142.61 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cabin 9

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 142.61 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cabin 10

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 142.61 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cabin 11 No Bath

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 109.70 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Adjoining Family Cabin 12 (Individual pricing but Cabin 12 connects with Cabin 14) (No Baths)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 109.70 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Adjoining Family Cabin 14 (Individual pricing but Cabin 14 connects with Cabin 12) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 109.70 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Adjoining Family Cabin 15 (Individual pricing but Cabin 15 connects with Cabin 16) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 109.70 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Adjoining Family Cabin 16 (Individual pricing but Cabin 16 connects to Cabin 15) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 109.70 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Adjoining Family Cabin 17 (Individual pricing but Cabin 17 connects with Cabin 18) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 109.70 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Adjoining Family Cabin 18 (Individual pricing but Cabin 18 connects with Cabin 17) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 109.70 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Adjoining Family Cabin 20 (Individual pricing but Cabin 20 connects with Cabin 19) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 109.70 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Adjoining Family Cabin 19 (Individual pricing but Cabin 19 connects with Cabin 20) No Baths

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 109.70 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cabin 21 No Bath

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 109.70 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Petite Cabin 22 No Bathroom

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 82.28 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Luxury Cabin 23

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 170.04 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Luxury Cabin 24

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 197.46 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Luxury Cabin 25

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 197.46 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Dusty's Camper

รายละเอียด
จอง 137.13 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Camper 1

รายละเอียด
จอง 137.13 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Full Hookup RV Site - Pull Thru

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 54.85 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Full Hookup RV Site - Back In Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 54.85 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

W&E Pull Through Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 43.88 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

W&E Back-In Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 43.88 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Dry Camping Standard

รายละเอียด
จอง 27.43 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Dry Camping Standard

รายละเอียด
จอง 63.08 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Tent Camping Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 16.46 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Tent Camping Rally Nightly Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 27.43 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Dry Electric 20 Amp Standard

รายละเอียด
จอง 74.05 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Rally W&E Back In

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 95.99 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

ข้อมูลของโรงแรม

No Name City Luxury Cabins & RV
605.347.8891
605-347-8891
20899 Pleasant Valley Drive
I-90 Exit 34
Sturgis South Dakota 57785 สหรัฐ

No Name City Luxury Cabins & RV, LLC. is a full service resort, nestled in the beautiful Black Hills of South Dakota. We have 24 beautiful cabins with a variety of bedding configurations (long bunks, queens and double beds) all with high quality mattresses, our cabins sleep from 2 to 8 people per cabin. The cabins have all the amenities including TV , kitchenettes, high speed internet, quality futons, etc. We have both bathroom cabins and non-bathroom cabins. We also have some large cabins with separate bedrooms. Our separate bedroom cabins have a full kitchenette and full bathroom. .

On our property we have a heated in-ground 40 ft. swimming pool, 1 hot tub (above ground), secure high-speed wireless internet, Cable TV in cabins, full bar/pavilion, 2 laundromats (fees apply), private showers (not dorm style) and bathhouse. We also offer breakfast and dinner for a minimal fee in our bar/pavilion area.

We encourage all groups, weddings and family reunions!

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. แคมป์ไฟ
 2. พื้นที่สำหรับเด็กเล่น
 3. อนุญาติให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 4. เคเบิ้ลทีวี
 5. แอร์
 6. ช่องเคเบิลแบบ HD
 7. สะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 8. Coffee Maker
 9. บาร์ / เลาจน์
 10. ทางเดินป่า
 11. อินเตอร์เน็ต WiFi
 12. Coffee Pot
 13. Outdoor Swimming Pool
 14. อ่างน้ำร้อน
 15. จอดรถฟรี
 16. Happy Hour ทุกวัน
 17. อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 18. สถานที่จัดประชุม
 19. เตาผิงติดผนัง
 20. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 21. ที่จอดจักรยาน
 22. อินเตอร์เน็ต
 23. Microwave
 24. สระว่ายน้ำรวม
 25. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 26. ห้องพักสะดวกสำหรับผู้พิการ
 27. Fridge

รายละเอียดที่พัก

No Name City Luxury Cabins & RV

Economy Cabin 1 (NO BATH)

Economy Cabin 1 (NO BATH) จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงสองชั้น และ 1 เตียงควีนไซส์
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. เก้าอี้ Patio
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ตู้เย็นมินิ
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. ระเบียง
 6. แอร์
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. WiFi
 9. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 10. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 11. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 12. ไมโครเวฟ

No Name City Luxury Cabins & RV

Economy Cabin 2 (NO BATH)

Economy Cabin 2 (NO BATH) จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง, 1 เตียงสองชั้น and 1 เตียงควีนไซส์
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. เก้าอี้ Patio
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. WiFi
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. ระเบียง
 6. แอร์
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็นมินิ
 9. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 10. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 11. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 12. ไมโครเวฟ

No Name City Luxury Cabins & RV

Economy Cabin 3 (NO BATH)

Economy Cabin 3 (NO BATH) จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง, 1 เตียงสองชั้น and 1 เตียงควีนไซส์
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. เก้าอี้ Patio
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ตู้เย็นมินิ
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. ระเบียง
 6. แอร์
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. WiFi
 9. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 10. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 11. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 12. ไมโครเวฟ

No Name City Luxury Cabins & RV

Cabin 4 No Bath

Cabin 4 No Bath จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง และ 1 เตียงสองชั้น
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. เก้าอี้ Patio
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ตู้เย็นมินิ
 4. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 5. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 6. แอร์
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. WiFi
 9. ระเบียง
 10. ห้องน้ำรวม
 11. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 12. ไมโครเวฟ
 13. ห้ามสูบบุหรี่

No Name City Luxury Cabins & RV

Cabin 5 - Handicap Accessible!

Cabin 5 - Handicap Accessible! จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 6 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงสองชั้น และ 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. เก้าอี้ Patio
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ไมโครเวฟ
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. ระเบียง
 6. แอร์
 7. ห้องสำหรับผู้พิการ
 8. ตู้เย็นมินิ
 9. ห้องน้ำ
 10. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 11. ห้องอาบน้ำ
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. WiFi
 14. ผู้พิการเข้าถึงได้
 15. ผู้ใช้รถเข็นเข้าถึงได้
 16. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

No Name City Luxury Cabins & RV

Cabin 6

Cabin 6 จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 6 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงสองชั้น และ 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. เก้าอี้ Patio
 2. ห้องน้ำ
 3. ที่ทำชา/กาแฟ
 4. ตู้เย็นมินิ
 5. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 6. แอร์
 7. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 8. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 9. WiFi
 10. ระเบียง
 11. ห้องอาบน้ำ
 12. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 13. ไมโครเวฟ
 14. ห้ามสูบบุหรี่

No Name City Luxury Cabins & RV

Cabin 7

Cabin 7 จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง และ 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. ไมโครเวฟ
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. ตู้เย็นมินิ
 9. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 10. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 11. ห้องน้ำ
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. WiFi

No Name City Luxury Cabins & RV

Cabin 8

Cabin 8 จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 6 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงสองชั้น, 1 เตียงฟูตอง and 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ไมโครเวฟ
 4. WiFi
 5. ห้องอาบน้ำ
 6. ห้องน้ำ
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็นมินิ
 9. ห้ามสูบบุหรี่
 10. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 11. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

No Name City Luxury Cabins & RV

Cabin 9

Cabin 9 จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 6 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง, 1 เตียงสองชั้น and 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. ตู้เย็นมินิ
 5. ห้ามสูบบุหรี่
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. ไมโครเวฟ
 9. WiFi
 10. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 11. ห้องน้ำ

No Name City Luxury Cabins & RV

Cabin 10

Cabin 10 จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง และ 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ไมโครเวฟ
 4. WiFi
 5. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 6. ห้องน้ำ
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็นมินิ
 9. ห้ามสูบบุหรี่
 10. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 11. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

No Name City Luxury Cabins & RV

Cabin 11 No Bath

Cabin 11 No Bath จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 8 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงควีนไซส์, 1 เตียงฟูตอง and 2 เตียงสองชั้น
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ไมโครเวฟ
 4. WiFi
 5. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 6. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็นมินิ
 9. ห้ามสูบบุหรี่

No Name City Luxury Cabins & RV

Adjoining Family Cabin 12 (Individual pricing but Cabin 12 connects with Cabin 14) (No Baths)

Adjoining Family Cabin 12 (Individual pricing but Cabin 12 connects with Cabin 14) (No Baths) จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 8 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงควีนไซส์, 1 เตียงฟูตอง and 2 เตียงสองชั้น
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 3. ตู้เย็นมินิ
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 6. ที่ทำชา/กาแฟ
 7. ไมโครเวฟ
 8. WiFi
 9. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 10. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)

No Name City Luxury Cabins & RV

Adjoining Family Cabin 14 (Individual pricing but Cabin 14 connects with Cabin 12) No Baths

Adjoining Family Cabin 14 (Individual pricing but Cabin 14 connects with Cabin 12) No Baths จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 8 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง, 1 เตียงสองชั้น and 2 เตียงควีนไซส์
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ไมโครเวฟ
 4. WiFi
 5. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 6. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็นมินิ
 9. ห้ามสูบบุหรี่
 10. ห้องพักเชื่อมต่อกัน

No Name City Luxury Cabins & RV

Adjoining Family Cabin 15 (Individual pricing but Cabin 15 connects with Cabin 16) No Baths

Adjoining Family Cabin 15 (Individual pricing but Cabin 15 connects with Cabin 16) No Baths จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 8 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง, 2 เตียงสองชั้น and 1 เตียงควีนไซส์
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 3. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 4. ไมโครเวฟ
 5. ตู้เย็นมินิ
 6. แอร์
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 9. WiFi
 10. ห้องพักเชื่อมต่อกัน

No Name City Luxury Cabins & RV

Adjoining Family Cabin 16 (Individual pricing but Cabin 16 connects to Cabin 15) No Baths

Adjoining Family Cabin 16 (Individual pricing but Cabin 16 connects to Cabin 15) No Baths จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 8 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง, 2 เตียงสองชั้น and 1 เตียงควีนไซส์
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. ตู้เย็นมินิ
 5. ห้ามสูบบุหรี่
 6. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 7. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 8. WiFi

No Name City Luxury Cabins & RV

Adjoining Family Cabin 17 (Individual pricing but Cabin 17 connects with Cabin 18) No Baths

Adjoining Family Cabin 17 (Individual pricing but Cabin 17 connects with Cabin 18) No Baths จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 8 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง, 2 เตียงควีนไซส์ and 1 เตียงสองชั้น
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 3. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. ตู้เย็นมินิ
 6. แอร์
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 9. WiFi

No Name City Luxury Cabins & RV

Adjoining Family Cabin 18 (Individual pricing but Cabin 18 connects with Cabin 17) No Baths

Adjoining Family Cabin 18 (Individual pricing but Cabin 18 connects with Cabin 17) No Baths จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 8 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง, 2 เตียงสองชั้น and 1 เตียงควีนไซส์
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 3. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. WiFi
 6. แอร์
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 9. ไมโครเวฟ
 10. ตู้เย็นมินิ

No Name City Luxury Cabins & RV

Adjoining Family Cabin 20 (Individual pricing but Cabin 20 connects with Cabin 19) No Baths

Adjoining Family Cabin 20 (Individual pricing but Cabin 20 connects with Cabin 19) No Baths จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 8 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง, 1 เตียงสองชั้น and 2 เตียงควีนไซส์
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 3. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. WiFi
 6. แอร์
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 9. ไมโครเวฟ
 10. ตู้เย็นมินิ

No Name City Luxury Cabins & RV

Adjoining Family Cabin 19 (Individual pricing but Cabin 19 connects with Cabin 20) No Baths

Adjoining Family Cabin 19 (Individual pricing but Cabin 19 connects with Cabin 20) No Baths จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 8 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง, 1 เตียงสองชั้น and 2 เตียงควีนไซส์
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 3. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. WiFi
 6. แอร์
 7. ที่ทำชา/กาแฟ
 8. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 9. ไมโครเวฟ
 10. ตู้เย็นมินิ

No Name City Luxury Cabins & RV

Cabin 21 No Bath

Cabin 21 No Bath จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 7 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงฟูตอง, 1 เตียงสองชั้น and 2 เตียงควีนไซส์
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ไมโครเวฟ
 4. WiFi
 5. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 6. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็นมินิ
 9. ห้ามสูบบุหรี่

No Name City Luxury Cabins & RV

Petite Cabin 22 No Bathroom

Petite Cabin 22 No Bathroom จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 2 คน
 • ห้องพัก 1: 2 เตียงแฝด
 • shared ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. ไมโครเวฟ
 4. WiFi
 5. ระเบียง
 6. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็นมินิ
 9. ห้ามสูบบุหรี่
 10. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)

No Name City Luxury Cabins & RV

Luxury Cabin 23

Luxury Cabin 23 จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 6 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงควีนไซส์
 • ห้องพัก 2: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงสองชั้น
 • 1 ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. ทีวีจอแบน
 2. ห้องอาบน้ำ
 3. ที่ทำชา/กาแฟ
 4. ไมโครเวฟ
 5. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 6. แอร์
 7. ห้องน้ำ
 8. ครัวขนาดเล็ก
 9. WiFi
 10. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 11. ตู้เย็น
 12. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 13. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 14. ห้ามสูบบุหรี่
 15. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 16. Bath
 17. เตาประกอบอาหาร

No Name City Luxury Cabins & RV

Luxury Cabin 24

Luxury Cabin 24 จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 6 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงควีนไซส์
 • ห้องพัก 2: 1 เตียงสองชั้น และ 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. ทีวีจอแบน
 2. ห้องน้ำ
 3. ครัวขนาดเล็ก
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 6. แอร์
 7. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 8. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 9. ตู้เย็นแช่แข็ง
 10. Bath
 11. ตู้เย็น
 12. เตาประกอบอาหาร
 13. ไมโครเวฟ
 14. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 15. เก้าอี้ Patio
 16. ห้องอาบน้ำ
 17. ที่ทำชา/กาแฟ
 18. WiFi
 19. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 20. ระเบียง

No Name City Luxury Cabins & RV

Luxury Cabin 25

Luxury Cabin 25 จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 6 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงควีนไซส์
 • ห้องพัก 2: 1 เตียงสองชั้น และ 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • ปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ห้องน้ำ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. ทีวีจอแบน
 5. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 6. ตู้เย็น
 7. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 8. ไมโครเวฟ
 9. ตู้เย็นแช่แข็ง
 10. พัดลมเพดาน
 11. Bath
 12. ที่ทำชา/กาแฟ
 13. WiFi
 14. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 15. เก้าอี้ Patio
 16. ห้องอาบน้ำ
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ห้ามสูบบุหรี่
 19. ระเบียง
 20. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
No image

Dusty's Camper จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 4 คน

No image

Camper 1 จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 4 คน

No Name City Luxury Cabins & RV

Full Hookup RV Site - Pull Thru

Full Hookup RV Site - Pull Thru จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 10 คน

No Name City Luxury Cabins & RV

Full Hookup RV Site - Back In Standard Rate

Full Hookup RV Site - Back In Standard Rate จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 10 คน

No Name City Luxury Cabins & RV

W&E Pull Through Standard Rate

W&E Pull Through Standard Rate จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 10 คน

No Name City Luxury Cabins & RV

W&E Back-In Standard Rate

W&E Back-In Standard Rate จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 10 คน

No image

RV Dry Camping Standard จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 10 คน

No image

RV Dry Camping Standard จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 10 คน

No Name City Luxury Cabins & RV

Tent Camping Standard

Tent Camping Standard จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 10 คน

No Name City Luxury Cabins & RV

Tent Camping Rally Nightly Rate

Tent Camping Rally Nightly Rate จอง

 • รองรับ 10 คน

No image

RV Dry Electric 20 Amp Standard จอง

Standard rates for this room

 • รองรับ 10 คน

No Name City Luxury Cabins & RV

Rally W&E Back In

Rally W&E Back In จอง

 • รองรับ 10 คน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

We are privately owned and operated and we reserve the right to refuse service to anyone for any reason. Pets allowed in cabin rentals plus a $15 pet fee.

RALLY TERMS AND CONDITIONS
Tent sites within the campground will still be selected on a first come first served basis. During Rally, parking is limited. For everyone's safety we park extra vehicles and trailers at a secure lot behind the campground and shuttle you as needed. This ensures the safety of all of our guests. All campgrounds during the rally are not allowed to have open fires. You can have propane grills at your campsite for cooking. Each person must wear an official No Name City Luxury Cabins & RV, LLC wristband at all times. NO SUBLEASING OF ANY KIND ON CABINS, RV SITES, CAMPERS OR TENTING!

RALLY CANCELLATION POLICY
Note: A deposit of 50% of your booking will be taken at reservation. The balance will be due March 31. You may cancel your reservation anytime up to MAY 1 of that year, and 80% of your payment will be returned to you. After MAY 1, your reservation is final and non-refundable for any reason and is forfeited if you are unable to attend the annual Rally. All deposits paid are final and nonrefundable. We are privately owned and operated and we reserve the right to refuse service to anyone for any reason.
NO SUBLEASING OF ANY KIND ON CABINS, RV SITES, CAMPERS OR TENTING!

นโยบายการชำระเงิน

We accept all major credit cards. Reservations must be guaranteed with a credit card.

NON-RALLY CANCELLATION POLICY
Reservation deposits for cabin rentals are collected at booking for first night stay.
You may cancel your cabin up to 14 days of arrival date and will be refunded 80% of your deposit. Final payment will be taken 14 days out and is NON-REFUNDABLE for any reason.

Reservation deposits for campsites are collected at booking for first night stay. RV cancellations made up to 7 days of arrival date and will be refunded 80% of your deposit. Final payment will be taken 7 days out and is NON-REFUNDABLE for any reason.
NO SUBLEASING OF ANY KIND ON CABINS, RV SITES, CAMPERS OR TENTING!

RALLY CANCELLATION POLICY
Note: A 50% deposit will be taken at reservation. Balance is due by March 31. You may cancel your reservation anytime up to MAY 1 of that year, and 80% of your payment will be returned to you. After MAY 1, your reservation is final and non-refundable for any reason and is forfeited if you are unable to attend the annual Rally. All deposits paid are final and non refundable. We are privately owned and operated and we reserve the right to refuse service to anyone for any reason.
NO SUBLEASING OF ANY KIND ON CABINS, RV SITES, CAMPERS OR TENTING!

นโยบายการยกเลิก

NON-RALLY RESERVATION CANCELLATION POLICY
You may cancel your cabin up to 14 days before arrival date and you will receive 80% of your deposit. Final payment will be taken 14 days out and is NON-REFUNDABLE for any reason.

RV cancellations made up to 7 days of arrival date will be refunded 80% of your deposit. Final payment will be taken 7 days out and is NON-REFUNDABLE for any reason.

RALLY CANCELLATION POLICY
Note: You may cancel your reservation anytime up to MAY 1 of that year, and 80% of your payment will be returned to you. After MAY 1, your reservation is final and non-refundable for any reason and is forfeited if you are unable to attend the annual Rally. All deposits paid are final and non refundable. We are privately owned and operated and we reserve the right to refuse service to anyone for any reason.
NO SUBLEASING OF ANY KIND ON CABINS, RV SITES, CAMPERS OR TENTING!

สอบถาม

Please email or call us directly for pricing and availability for the Sturgis Motorcycle Rally.

 1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!