ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ปอนด์อังกฤษ 17 มิ.ย. 2024 18 มิ.ย. 2024 19 มิ.ย. 2024 พฤ 20 มิ.ย. 2024 21 มิ.ย. 2024 22 มิ.ย. 2024 อา 23 มิ.ย. 2024 24 มิ.ย. 2024 25 มิ.ย. 2024 26 มิ.ย. 2024 พฤ 27 มิ.ย. 2024 28 มิ.ย. 2024 29 มิ.ย. 2024 อา 30 มิ.ย. 2024

Riverside Apartment

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 100 100 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Treetop Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Fellside Suite

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 108.33

Garden Suite

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Holly Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม 95.83 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Lake Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 91.67

Penthouse Apartment

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 100 100 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Dome Room Only

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

The Cottage

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 100 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Fellside Suite 4+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 97.50

Garden Suite 4+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Holly Room 4+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม 86.25 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Lake Room 4+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 82.50

Penthouse Apartment 4+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 90 90 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 93.75 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Riverside Apartment 4+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 90 90 93.75 เต็ม เต็ม เต็ม 93.75 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

The Cottage 4+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 90 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Treetop Room 4+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม 93.75 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Garden Suite Jubilee

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Holly Room Jubilee

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม 95.83 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Penthouse Apartment Jubilee

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 100 100 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Riverside Apartment Jubilee

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 100 100 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

The Cottage Jubilee

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 100 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Treetop Room Jubilee

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Fellside Suite with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 108.33

Garden Suite with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Fellside Suite 4+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 97.50

Lake Room with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 91.67

Lake Room 4+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 82.50

Penthouse Apartment with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 100 100 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Penthouse Apartment 4+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 90 90 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 93.75 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Garden Suite 4+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Holly Room with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม 95.83 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Holly Room 4+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม 86.25 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Riverside Apartment with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 100 100 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Riverside Apartment 4+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 90 90 93.75 เต็ม เต็ม เต็ม 93.75 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

The Cottage with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 100 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

The Cottage 4+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 90 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Treetop Room with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Treetop Room 4+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม 93.75 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Fellside Suite 2+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 102.92

Fellside Suite 2+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 102.92

Garden Suite 2+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Garden Suite 2+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Holly Room 2+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม 91.04 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Holly Room 2+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม 91.04 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Lake Room 2+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 87.08

Lake Room 2+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 87.08

Penthouse Apartment 2+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 95 95 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 98.96 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Penthouse Apartment 2+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 95 95 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 98.96 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Riverside Apartment 2+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 95 95 98.96 เต็ม เต็ม เต็ม 98.96 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Riverside Apartment 2+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 95 95 98.96 เต็ม เต็ม เต็ม 98.96 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

The Cottage 2+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 95 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

The Cottage 2+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 95 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Treetop Room 2+ nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม 98.96 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Treetop Room 2+ nights with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม 98.96 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Fellside Suite with Dinner and Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 108.33

Garden Suite with Dinner and Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Holly Room with Dinner and Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม 95.83 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Lake Room with Dinner and Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 91.67

Penthouse Apartment with Dinner and Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 100 100 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Riverside Apartment with Dinner and Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ 100 100 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

The Cottage with Dinner and Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 100 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Treetop Room with Dinner and Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง £ เต็ม เต็ม 104.17 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

ข้อมูลของโรงแรม

Lake View Country House
07783 759617
07783 759617
Lake View Drive

Grasmere Cumbria LA22 9TD สหราชอาณาจักร

Lake View Country House

Lake View Country House: boutique accommodation in the heart of Grasmere.

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. สวน
 2. WIFI ฟรีบริเวณเลานจ์
 3. ระเบียง
 4. ร้านกาแฟ
 5. ทางเดินป่า
 6. อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 7. มีเตารีดเมื่อร้องขอ
 8. Coffee Bar
 9. อนุญาติให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 10. ที่จอดจักรยาน
 11. ทีวี
 12. Crib - Upon Request
 13. ติดทะเลสาบ
 14. เลาน์จสำหรับผู้เข้าพัก
 15. ที่จอดรถนอกสถานที่ฟรี (ไม่มีคนเฝ้า)
 16. Microwave
 17. อินเตอร์เน็ต WiFi
 18. สมาร์ททีวี
 19. ที่จอดรถขนาดใหญ่
 20. Free High Speed Wifi
 21. จอดรถฟรี
 22. ชมภาพยนต์ส่วนตัว
 23. Fridge
 24. Hair Dryer
 25. การปั่นจักรยานเสือภูเขา
 26. ร้านกาแฟและสโคน
 27. บาร์ / เลาจน์
 28. กล้องวงจรปิด
 29. ทีวีจอแบน 32 นิ้ว
 30. อินเตอร์เน็ต
 31. ห้องครัวรวม
 32. แสงไฟปรับตามอารมณ์
 33. ที่เก็บของฟรี

รายละเอียดที่พัก

Lake View Country House

Riverside Apartment

Riverside Apartment จอง

Room-only
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 33.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. ครัวขนาดเล็ก
 2. ห้ามสูบบุหรี่
 3. Smart TV
 4. เตาประกอบอาหาร
 5. มีเตียงเด็ก
 6. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 7. En-suite Bathroom
 8. Bath
 9. ที่ทำชา/กาแฟ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. WiFi
 12. Shower over bath
 13. ไดร์เป่าผม
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. ไมโครเวฟ
 16. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

Treetop Room จอง

Room-only
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 26.0 m²
 • วิวภูเขา
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. En-Suite
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีเตียงเด็ก
 5. แม่บ้าน รายวัน
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 10. WiFi

Lake View Country House

Fellside Suite

Fellside Suite จอง

Room-only
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 28.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Smart TV
 3. ไดร์เป่าผม
 4. แม่บ้าน รายวัน
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Bath
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. WiFi
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom

Garden Suite จอง

Room-only
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวสวน
 • ปลอดบุหรี่
 1. Sitting area
 2. Smart TV

Lake View Country House

Holly Room

Holly Room จอง

Room-only
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 2 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 18.0 m²
 • วิวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • ปลอดบุหรี่
 1. ไดร์เป่าผม
 2. High speed internet connection
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. En-Suite
 5. WiFi
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. Smart TV
 8. ห้ามสูบบุหรี่
 9. Entire property on ground floor
 10. Walk in shower
 11. Shower only
 12. ที่ทำชา/กาแฟ

Lake Room จอง

Room-only
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 22.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. WiFi
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. แม่บ้าน รายวัน
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom
 12. Bath

Penthouse Apartment จอง

Room-only
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Bath
 3. มีเตียงเด็ก
 4. En-suite Bathroom
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. พื้นที่สำหรับย่างบาร์บีคิว
 8. ไมโครเวฟ
 9. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. ตู้เย็น
 12. ระเบียง
 13. WiFi
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตาประกอบอาหาร
 16. ระเบียง
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ห้ามสูบบุหรี่
 19. ที่ทำชา/กาแฟ
 20. เครื่องปิ้งขนมปัง
 21. Smart TV

Lake View Country House

Dome Room Only

Dome Room Only จอง

A four-person glamping dome in the grounds of Lake View Country House - home of Grasmere Brewery! Stunning views to Grasmere lake & Silver Howe. The geo tent has a double bed, two single futon beds, log-burner, storage, table and chairs. It is tucked away in a private corner of the garden but is very close to the main guest house. In the guest house nearby, there is a lounge area, plug points, wifi, and a bathroom with a loo, sink and hot shower. Please note: there is no electric in the glamping dome. Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 4 คน

The Cottage จอง

Room-only
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงเดี่ยว
 • ห้องพัก 3: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 38.0 m²
 • วิวลานภายใน
 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. แม่บ้าน รายวัน
 4. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. Smart TV
 7. มีเตียงเด็ก
 8. WiFi
 9. ไดร์เป่าผม
 10. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 11. ห้องน้ำ

Lake View Country House

Fellside Suite 4+ nights

Fellside Suite 4+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of four nights
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 28.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Smart TV
 3. ไดร์เป่าผม
 4. แม่บ้าน รายวัน
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Bath
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. WiFi
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom

Garden Suite 4+ nights จอง

Room only.
Minimum 4 nights stay
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวสวน
 • ปลอดบุหรี่
 1. Sitting area
 2. Smart TV

Lake View Country House

Holly Room 4+ nights

Holly Room 4+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of four nights.
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 2 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 18.0 m²
 • วิวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • ปลอดบุหรี่
 1. ไดร์เป่าผม
 2. High speed internet connection
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. En-Suite
 5. WiFi
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. Smart TV
 8. ห้ามสูบบุหรี่
 9. Entire property on ground floor
 10. Walk in shower
 11. Shower only
 12. ที่ทำชา/กาแฟ

Lake View Country House

Lake Room 4+ nights

Lake Room 4+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of four nights
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 22.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. WiFi
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. แม่บ้าน รายวัน
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom
 12. Bath

Penthouse Apartment 4+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of four nights
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Bath
 3. มีเตียงเด็ก
 4. En-suite Bathroom
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. พื้นที่สำหรับย่างบาร์บีคิว
 8. ไมโครเวฟ
 9. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. ตู้เย็น
 12. ระเบียง
 13. WiFi
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตาประกอบอาหาร
 16. ระเบียง
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ห้ามสูบบุหรี่
 19. ที่ทำชา/กาแฟ
 20. เครื่องปิ้งขนมปัง
 21. Smart TV

Lake View Country House

Riverside Apartment 4+ nights

Riverside Apartment 4+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of four nights
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 33.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. ครัวขนาดเล็ก
 2. ห้ามสูบบุหรี่
 3. Smart TV
 4. เตาประกอบอาหาร
 5. มีเตียงเด็ก
 6. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 7. En-suite Bathroom
 8. Bath
 9. ที่ทำชา/กาแฟ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. WiFi
 12. Shower over bath
 13. ไดร์เป่าผม
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. ไมโครเวฟ
 16. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

The Cottage 4+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of four nights
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงเดี่ยว
 • ห้องพัก 3: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 38.0 m²
 • วิวลานภายใน
 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. แม่บ้าน รายวัน
 4. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. Smart TV
 7. มีเตียงเด็ก
 8. WiFi
 9. ไดร์เป่าผม
 10. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 11. ห้องน้ำ

Lake View Country House

Treetop Room 4+ nights

Treetop Room 4+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of four nights.
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 26.0 m²
 • วิวภูเขา
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. En-Suite
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีเตียงเด็ก
 5. แม่บ้าน รายวัน
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 10. WiFi

Garden Suite Jubilee จอง

Room-only
Additional 10% off for midweek days in June 2022.
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวสวน
 • ปลอดบุหรี่
 1. Sitting area
 2. Smart TV

Lake View Country House

Holly Room Jubilee

Holly Room Jubilee จอง

Room-only
Additional 10% off for midweek days in June 2022.
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 2 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 18.0 m²
 • วิวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • ปลอดบุหรี่
 1. ไดร์เป่าผม
 2. High speed internet connection
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. En-Suite
 5. WiFi
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. Smart TV
 8. ห้ามสูบบุหรี่
 9. Entire property on ground floor
 10. Walk in shower
 11. Shower only
 12. ที่ทำชา/กาแฟ

Penthouse Apartment Jubilee จอง

Room-only
Additional 10% off for midweek days in June 2022.
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Bath
 3. มีเตียงเด็ก
 4. En-suite Bathroom
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. พื้นที่สำหรับย่างบาร์บีคิว
 8. ไมโครเวฟ
 9. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. ตู้เย็น
 12. ระเบียง
 13. WiFi
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตาประกอบอาหาร
 16. ระเบียง
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ห้ามสูบบุหรี่
 19. ที่ทำชา/กาแฟ
 20. เครื่องปิ้งขนมปัง
 21. Smart TV

Lake View Country House

Riverside Apartment Jubilee

Riverside Apartment Jubilee จอง

Room-only
Additional 10% off for midweek days in June 2022.
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 33.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. ครัวขนาดเล็ก
 2. ห้ามสูบบุหรี่
 3. Smart TV
 4. เตาประกอบอาหาร
 5. มีเตียงเด็ก
 6. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 7. En-suite Bathroom
 8. Bath
 9. ที่ทำชา/กาแฟ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. WiFi
 12. Shower over bath
 13. ไดร์เป่าผม
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. ไมโครเวฟ
 16. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

The Cottage Jubilee จอง

Room-only
Additional 10% off for midweek days in June 2022.
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงเดี่ยว
 • ห้องพัก 3: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 38.0 m²
 • วิวลานภายใน
 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. แม่บ้าน รายวัน
 4. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. Smart TV
 7. มีเตียงเด็ก
 8. WiFi
 9. ไดร์เป่าผม
 10. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 11. ห้องน้ำ

Lake View Country House

Treetop Room Jubilee

Treetop Room Jubilee จอง

Room-only
Additional 10% off for midweek days in June 2022.
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 26.0 m²
 • วิวภูเขา
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. En-Suite
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีเตียงเด็ก
 5. แม่บ้าน รายวัน
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 10. WiFi

Lake View Country House

Fellside Suite with Breakfast

Fellside Suite with Breakfast จอง

Room and breakfast
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 28.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Smart TV
 3. ไดร์เป่าผม
 4. แม่บ้าน รายวัน
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Bath
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. WiFi
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom

Garden Suite with Breakfast จอง

Room and breakfast
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวสวน
 • ปลอดบุหรี่
 1. Sitting area
 2. Smart TV

Lake View Country House

Fellside Suite 4+ nights with Breakfast

Fellside Suite 4+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast
Minimum stay of four nights
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 28.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Smart TV
 3. ไดร์เป่าผม
 4. แม่บ้าน รายวัน
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Bath
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. WiFi
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom

Lake View Country House

Lake Room with Breakfast

Lake Room with Breakfast จอง

Room and breakfast
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 22.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. WiFi
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. แม่บ้าน รายวัน
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom
 12. Bath

Lake View Country House

Lake Room 4+ nights with Breakfast

Lake Room 4+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast
Minimum stay of four nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 22.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. WiFi
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. แม่บ้าน รายวัน
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom
 12. Bath

Penthouse Apartment with Breakfast จอง

Room and breakfast
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Bath
 3. มีเตียงเด็ก
 4. En-suite Bathroom
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. พื้นที่สำหรับย่างบาร์บีคิว
 8. ไมโครเวฟ
 9. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. ตู้เย็น
 12. ระเบียง
 13. WiFi
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตาประกอบอาหาร
 16. ระเบียง
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ห้ามสูบบุหรี่
 19. ที่ทำชา/กาแฟ
 20. เครื่องปิ้งขนมปัง
 21. Smart TV

Penthouse Apartment 4+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast.
Minimum stay of four nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Bath
 3. มีเตียงเด็ก
 4. En-suite Bathroom
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. พื้นที่สำหรับย่างบาร์บีคิว
 8. ไมโครเวฟ
 9. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. ตู้เย็น
 12. ระเบียง
 13. WiFi
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตาประกอบอาหาร
 16. ระเบียง
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ห้ามสูบบุหรี่
 19. ที่ทำชา/กาแฟ
 20. เครื่องปิ้งขนมปัง
 21. Smart TV

Lake View Country House

Garden Suite 4+ nights with Breakfast

Garden Suite 4+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวสวน
 • ปลอดบุหรี่
 1. Sitting area
 2. Smart TV

Lake View Country House

Holly Room with Breakfast

Holly Room with Breakfast จอง

Room and breakfast
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 2 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 18.0 m²
 • วิวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • ปลอดบุหรี่
 1. ไดร์เป่าผม
 2. High speed internet connection
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. En-Suite
 5. WiFi
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. Smart TV
 8. ห้ามสูบบุหรี่
 9. Entire property on ground floor
 10. Walk in shower
 11. Shower only
 12. ที่ทำชา/กาแฟ

Lake View Country House

Holly Room 4+ nights with Breakfast

Holly Room 4+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast.
Minimum stay of four nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 2 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 18.0 m²
 • วิวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • ปลอดบุหรี่
 1. ไดร์เป่าผม
 2. High speed internet connection
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. En-Suite
 5. WiFi
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. Smart TV
 8. ห้ามสูบบุหรี่
 9. Entire property on ground floor
 10. Walk in shower
 11. Shower only
 12. ที่ทำชา/กาแฟ

Lake View Country House

Riverside Apartment with Breakfast

Riverside Apartment with Breakfast จอง

Room and breakfast
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 33.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. ครัวขนาดเล็ก
 2. ห้ามสูบบุหรี่
 3. Smart TV
 4. เตาประกอบอาหาร
 5. มีเตียงเด็ก
 6. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 7. En-suite Bathroom
 8. Bath
 9. ที่ทำชา/กาแฟ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. WiFi
 12. Shower over bath
 13. ไดร์เป่าผม
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. ไมโครเวฟ
 16. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

Lake View Country House

Riverside Apartment 4+ nights with Breakfast

Riverside Apartment 4+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast.
Minimum stay of four nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 33.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. ครัวขนาดเล็ก
 2. ห้ามสูบบุหรี่
 3. Smart TV
 4. เตาประกอบอาหาร
 5. มีเตียงเด็ก
 6. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 7. En-suite Bathroom
 8. Bath
 9. ที่ทำชา/กาแฟ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. WiFi
 12. Shower over bath
 13. ไดร์เป่าผม
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. ไมโครเวฟ
 16. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

The Cottage with Breakfast จอง

Room and breakfast
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงเดี่ยว
 • ห้องพัก 3: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 38.0 m²
 • วิวลานภายใน
 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. แม่บ้าน รายวัน
 4. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. Smart TV
 7. มีเตียงเด็ก
 8. WiFi
 9. ไดร์เป่าผม
 10. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 11. ห้องน้ำ

The Cottage 4+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast.
Minimum stay of four nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงเดี่ยว
 • ห้องพัก 3: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 38.0 m²
 • วิวลานภายใน
 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. แม่บ้าน รายวัน
 4. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. Smart TV
 7. มีเตียงเด็ก
 8. WiFi
 9. ไดร์เป่าผม
 10. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 11. ห้องน้ำ

Lake View Country House

Treetop Room with Breakfast

Treetop Room with Breakfast จอง

Room and breakfast
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 26.0 m²
 • วิวภูเขา
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. En-Suite
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีเตียงเด็ก
 5. แม่บ้าน รายวัน
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 10. WiFi

Lake View Country House

Treetop Room 4+ nights with Breakfast

Treetop Room 4+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast.
Minimum stay of four nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 26.0 m²
 • วิวภูเขา
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. En-Suite
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีเตียงเด็ก
 5. แม่บ้าน รายวัน
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 10. WiFi

Lake View Country House

Fellside Suite 2+ nights

Fellside Suite 2+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of two nights
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 28.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Smart TV
 3. ไดร์เป่าผม
 4. แม่บ้าน รายวัน
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Bath
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. WiFi
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom

Lake View Country House

Fellside Suite 2+ nights with Breakfast

Fellside Suite 2+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast
Minimum stay of two nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 28.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Smart TV
 3. ไดร์เป่าผม
 4. แม่บ้าน รายวัน
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Bath
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. WiFi
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom

Garden Suite 2+ nights จอง

Room only.
Minimum two nights stay
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวสวน
 • ปลอดบุหรี่
 1. Sitting area
 2. Smart TV

Lake View Country House

Garden Suite 2+ nights with Breakfast

Garden Suite 2+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast
Minimum stay of two nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวสวน
 • ปลอดบุหรี่
 1. Sitting area
 2. Smart TV

Lake View Country House

Holly Room 2+ nights

Holly Room 2+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of two nights
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 2 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 18.0 m²
 • วิวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • ปลอดบุหรี่
 1. ไดร์เป่าผม
 2. High speed internet connection
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. En-Suite
 5. WiFi
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. Smart TV
 8. ห้ามสูบบุหรี่
 9. Entire property on ground floor
 10. Walk in shower
 11. Shower only
 12. ที่ทำชา/กาแฟ

Lake View Country House

Holly Room 2+ nights with Breakfast

Holly Room 2+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast
Minimum stay of two nights
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 2 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 18.0 m²
 • วิวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • ปลอดบุหรี่
 1. ไดร์เป่าผม
 2. High speed internet connection
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. En-Suite
 5. WiFi
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. Smart TV
 8. ห้ามสูบบุหรี่
 9. Entire property on ground floor
 10. Walk in shower
 11. Shower only
 12. ที่ทำชา/กาแฟ

Lake View Country House

Lake Room 2+ nights

Lake Room 2+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of two nights
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 22.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. WiFi
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. แม่บ้าน รายวัน
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom
 12. Bath

Lake View Country House

Lake Room 2+ nights with Breakfast

Lake Room 2+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast
Minimum stay of two nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 22.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. WiFi
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. แม่บ้าน รายวัน
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom
 12. Bath

Penthouse Apartment 2+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of two nights
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Bath
 3. มีเตียงเด็ก
 4. En-suite Bathroom
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. พื้นที่สำหรับย่างบาร์บีคิว
 8. ไมโครเวฟ
 9. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. ตู้เย็น
 12. ระเบียง
 13. WiFi
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตาประกอบอาหาร
 16. ระเบียง
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ห้ามสูบบุหรี่
 19. ที่ทำชา/กาแฟ
 20. เครื่องปิ้งขนมปัง
 21. Smart TV

Penthouse Apartment 2+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast.
Minimum stay of two nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Bath
 3. มีเตียงเด็ก
 4. En-suite Bathroom
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. พื้นที่สำหรับย่างบาร์บีคิว
 8. ไมโครเวฟ
 9. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. ตู้เย็น
 12. ระเบียง
 13. WiFi
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตาประกอบอาหาร
 16. ระเบียง
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ห้ามสูบบุหรี่
 19. ที่ทำชา/กาแฟ
 20. เครื่องปิ้งขนมปัง
 21. Smart TV

Lake View Country House

Riverside Apartment 2+ nights

Riverside Apartment 2+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of two nights
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 33.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. ครัวขนาดเล็ก
 2. ห้ามสูบบุหรี่
 3. Smart TV
 4. เตาประกอบอาหาร
 5. มีเตียงเด็ก
 6. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 7. En-suite Bathroom
 8. Bath
 9. ที่ทำชา/กาแฟ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. WiFi
 12. Shower over bath
 13. ไดร์เป่าผม
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. ไมโครเวฟ
 16. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

Lake View Country House

Riverside Apartment 2+ nights with Breakfast

Riverside Apartment 2+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast.
Minimum stay of two nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 33.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. ครัวขนาดเล็ก
 2. ห้ามสูบบุหรี่
 3. Smart TV
 4. เตาประกอบอาหาร
 5. มีเตียงเด็ก
 6. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 7. En-suite Bathroom
 8. Bath
 9. ที่ทำชา/กาแฟ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. WiFi
 12. Shower over bath
 13. ไดร์เป่าผม
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. ไมโครเวฟ
 16. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

The Cottage 2+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of two nights.
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงเดี่ยว
 • ห้องพัก 3: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 38.0 m²
 • วิวลานภายใน
 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. แม่บ้าน รายวัน
 4. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. Smart TV
 7. มีเตียงเด็ก
 8. WiFi
 9. ไดร์เป่าผม
 10. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 11. ห้องน้ำ

The Cottage 2+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast.
Minimum stay of two nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงเดี่ยว
 • ห้องพัก 3: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 38.0 m²
 • วิวลานภายใน
 • ปลอดบุหรี่
 1. ห้ามสูบบุหรี่
 2. ที่ทำชา/กาแฟ
 3. แม่บ้าน รายวัน
 4. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. Smart TV
 7. มีเตียงเด็ก
 8. WiFi
 9. ไดร์เป่าผม
 10. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 11. ห้องน้ำ

Lake View Country House

Treetop Room 2+ nights

Treetop Room 2+ nights จอง

Room only.
Minimum stay of two nights.
Guests also enjoy a 10% discount off food & drink at our village pub, The Good Sport public house. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 26.0 m²
 • วิวภูเขา
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. En-Suite
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีเตียงเด็ก
 5. แม่บ้าน รายวัน
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 10. WiFi

Lake View Country House

Treetop Room 2+ nights with Breakfast

Treetop Room 2+ nights with Breakfast จอง

Room and breakfast.
Minimum stay of two nights.
Breakfast is included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season). Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 26.0 m²
 • วิวภูเขา
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. En-Suite
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีเตียงเด็ก
 5. แม่บ้าน รายวัน
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 10. WiFi

Lake View Country House

Fellside Suite with Dinner and Breakfast

Fellside Suite with Dinner and Breakfast จอง

Room, dinner and breakfast
Breakfast and dinner are included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season).
Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Adult dinner consists of two courses plus two drinks (any Grasmere Brewery product, any soft or hot drink). Child dinner consists of two course plus one soft drink. Dinner vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this dinner. Please check the current kitchen opening times for dinner with us as this varies through the year.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 4 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 1 เตียงโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 28.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Smart TV
 3. ไดร์เป่าผม
 4. แม่บ้าน รายวัน
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Bath
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. WiFi
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom

Lake View Country House

Garden Suite with Dinner and Breakfast

Garden Suite with Dinner and Breakfast จอง

Room, dinner and breakfast
Breakfast and dinner are included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season).
Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Adult dinner consists of two courses plus two drinks (any Grasmere Brewery product, any soft or hot drink). Child dinner consists of two course plus one soft drink. Dinner vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this dinner. Please check the current kitchen opening times for dinner with us as this varies through the year.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 5 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • ห้องพัก 2: 2 เตียงนอนโซฟา
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวสวน
 • ปลอดบุหรี่
 1. Sitting area
 2. Smart TV

Lake View Country House

Holly Room with Dinner and Breakfast

Holly Room with Dinner and Breakfast จอง

Room, dinner and breakfast
Breakfast and dinner are included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season).
Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Adult dinner consists of two courses plus two drinks (any Grasmere Brewery product, any soft or hot drink). Child dinner consists of two course plus one soft drink. Dinner vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this dinner. Please check the current kitchen opening times for dinner with us as this varies through the year.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.Room, dinner and breakfast
Breakfast and dinner are included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season).
Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Adult dinner consists of two courses plus two drinks (any Grasmere Brewery product, any soft or hot drink). Child dinner consists of two course plus one soft drink. Dinner vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this dinner. Please check the current kitchen opening times for dinner with us as this varies through the year.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 2 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 18.0 m²
 • วิวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • ปลอดบุหรี่
 1. ไดร์เป่าผม
 2. High speed internet connection
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. En-Suite
 5. WiFi
 6. ห้องอาบน้ำ
 7. Smart TV
 8. ห้ามสูบบุหรี่
 9. Entire property on ground floor
 10. Walk in shower
 11. Shower only
 12. ที่ทำชา/กาแฟ

Lake View Country House

Lake Room with Dinner and Breakfast

Lake Room with Dinner and Breakfast จอง

Room, dinner and breakfast
Breakfast and dinner are included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season).
Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Adult dinner consists of two courses plus two drinks (any Grasmere Brewery product, any soft or hot drink). Child dinner consists of two course plus one soft drink. Dinner vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this dinner. Please check the current kitchen opening times for dinner with us as this varies through the year.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 22.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 3. ไดร์เป่าผม
 4. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 5. WiFi
 6. ห้ามสูบบุหรี่
 7. Smart TV
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. แม่บ้าน รายวัน
 10. มีเตียงเด็ก
 11. En-suite Bathroom
 12. Bath

Penthouse Apartment with Dinner and Breakfast จอง

Room, dinner and breakfast
Breakfast and dinner are included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season).
Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Adult dinner consists of two courses plus two drinks (any Grasmere Brewery product, any soft or hot drink). Child dinner consists of two course plus one soft drink. Dinner vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this dinner. Please check the current kitchen opening times for dinner with us as this varies through the year.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 36.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. Bath
 3. มีเตียงเด็ก
 4. En-suite Bathroom
 5. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 6. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 7. พื้นที่สำหรับย่างบาร์บีคิว
 8. ไมโครเวฟ
 9. ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. ตู้เย็น
 12. ระเบียง
 13. WiFi
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตาประกอบอาหาร
 16. ระเบียง
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ห้ามสูบบุหรี่
 19. ที่ทำชา/กาแฟ
 20. เครื่องปิ้งขนมปัง
 21. Smart TV

Lake View Country House

Riverside Apartment with Dinner and Breakfast

Riverside Apartment with Dinner and Breakfast จอง

Room, dinner and breakfast
Breakfast and dinner are included at The Good Sport pub (9-10:30am in season, 9:30-10:30 out of season).
Adult breakfast consists of a choice from our breakfast menu, a juice, and a tea or coffee. A child breakfast consists of a choice from our breakfast menu and a juice. There is no breakfast charge for infants under 2. Breakfast vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this breakfast.
Adult dinner consists of two courses plus two drinks (any Grasmere Brewery product, any soft or hot drink). Child dinner consists of two course plus one soft drink. Dinner vouchers will be provided when you arrive in your room to give to The Good Sport staff, in exchange for this dinner. Please check the current kitchen opening times for dinner with us as this varies through the year.
Guests also enjoy a 10% discount off all other food & drink at our village pub, The Good Sport. This pub is the tap room for Grasmere Brewery, and is open to guests all day, seven days a week, with a beer garden overlooking the River Rothay.

 • รองรับ 3 คน
 • ห้องพัก 1: 1 เตียงโซฟา และ 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 ห้องน้ำ

 • 33.0 m²
 • วิวทะเลสาบ
 • ปลอดบุหรี่
 1. ครัวขนาดเล็ก
 2. ห้ามสูบบุหรี่
 3. Smart TV
 4. เตาประกอบอาหาร
 5. มีเตียงเด็ก
 6. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 7. En-suite Bathroom
 8. Bath
 9. ที่ทำชา/กาแฟ
 10. แม่บ้าน รายวัน
 11. WiFi
 12. Shower over bath
 13. ไดร์เป่าผม
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. ไมโครเวฟ
 16. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

Lake View Country House

The Cottage with Dinner and Breakfast